BABA BALAK NATH COLLEGE CHAKMOH, HAMIRPUR (H.P)

Welcome to Baba Balak Nath College Chakmoh, Hamirpur (H.P)-176039

Non-Teaching Staff

Non-Teaching Staff

Non-Teaching Staff

Sr. No.

Name

Designation

Administrative Staff:

1.

Sh. Dharam Singh

Jr. Assistant

2.

Sh. Sanjeev Kumar

Protocol Manager

3.

Sh. Moti Ram

Safai Sewak

4.

Sh.Krishan Dev

Chowkidar

5.

Sh. Marchu Ram

Chowkidar

Library Staff

6.

Sh. Uttam Singh Dhatwalia

Assistant Librarian

7.

Sh. Hardeep Singh

Library Attendant

Laboratory Staff

8.

Sh. Kuldeep Singh

Lab. Attendant

9.

Sh. Suresh Kumar

Lab. Attendant

10.

Sh. Satish Kumar

Lab. Attendant

11.

Sh. Mohinder Singh

Lab. Attendant